Čiastka č. 73/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 28.09.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
295/2012 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou
296/2012 Z. z. Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov 28.09.2012