Čiastka č. 107/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2012
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
446/2012 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie 01.01.2013