Čiastka č. 60/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 13.07.2011
188/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa 01.07.2011
189/2011 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania 30.06.2011
190/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacej dohody k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní