Čiastka č. 40/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 21.04.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 01.05.2011
126/2011 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií 01.05.2011
127/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch 01.05.2011