Čiastka č. 4/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 13.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2010
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010