Čiastka č. 194/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 01.01.2011
525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 01.01.2011
526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 01.01.2011
527/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 29.12.2010
528/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. 01.01.2011
529/2010 Z. z. Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) 29.12.2010
530/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov 01.01.2011
531/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 01.01.2011