Čiastka č. 138/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 10.09.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
353/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
354/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o postupe vykonávania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007