Čiastka č. 61/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 26.04.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
144/2008 Z. z. Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2008
145/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky 01.05.2008
146/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku 01.05.2008
147/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde 01.05.2008
148/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska