Čiastka č. 190/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 11.12.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
527/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok 21.03.2010