Čiastka č. 130/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 04.09.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
348/2008 Z. z. Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)