Čiastka č. 237/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 06.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
568/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008
569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 01.01.2008