Čiastka č. 226/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 01.01.2008