Čiastka č. 57/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 15.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/2006 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty 01.04.2006
159/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 01.04.2006