Čiastka č. 52/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 09.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2006
125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2006
126/2006 Z. z. Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2006
127/2006 Z. z. Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2006
128/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže