Čiastka č. 47/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 01.03.2006