Čiastka č. 42/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie 01.03.2006