Čiastka č. 208/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 06.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
545/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame