Čiastka č. 20/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 02.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok