Čiastka č. 116/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 31.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
335/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 31.05.2006
336/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi 31.05.2006