Čiastka č. 141/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 27.07.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
335/2005 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 01.09.2005
336/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2005
337/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete 01.08.2005