Čiastka č. 98/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 28.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
225/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.05.2004