Čiastka č. 9/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 01.02.2004