Čiastka č. 247/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.11.2004