Čiastka č. 244/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 01.01.2005