Čiastka č. 224/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 12.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
533/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2004
534/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín 15.10.2004