Čiastka č. 216/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 15.09.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
511/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií 15.09.2004
512/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 15.09.2004
513/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 15.09.2004