Čiastka č. 83/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
176/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia 01.06.2003
177/2003 Z. z. Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky 01.06.2003