Čiastka č. 247/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
606/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
607/2003 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 01.01.2004
608/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 01.01.2004