Čiastka č. 215/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 11.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov 01.07.2004
515/2003 Z. z. Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2004
516/2003 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania 01.01.2004