Čiastka č. 95/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/2002 Z. z. Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 01.05.2002
224/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín