Čiastka č. 90/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
214/2002 Z. z. Úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
r1/c90/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 139/2002 Z. z.