Čiastka č. 6/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/2002 Z. z. Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 15.01.2002
14/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie
15/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve
r1/c6/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2001 Z. z.