Čiastka č. 49/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
117/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov 01.04.2002