Čiastka č. 42/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 06.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/2002 Z. z. Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)