Čiastka č. 270/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
704/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu 01.01.2003
705/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 01.01.2003
706/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok 01.01.2003