Čiastka č. 247/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 16.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
631/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára 01.12.2002