Čiastka č. 243/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 09.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
620/2002 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. novembra 2002 vo veci vyslovenia nesúladu § 200i ods. 4 zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 6 ods. 1 prvou vetou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 09.11.2002