Čiastka č. 208/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 19.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 01.12.2002