Čiastka č. 191/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
494/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov 01.09.2002
495/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 01.09.2002