Čiastka č. 183/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 01.09.2002
479/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva