Čiastka č. 18/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 01.03.2002
35/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 01.03.2002
36/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 01.03.2002
37/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2002