Čiastka č. 100/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
233/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 08.05.2002
234/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2001 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce