Čiastka č. 57/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 19.04.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
135/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.05.2000