Čiastka č. 93/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 31.08.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
219/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony 01.09.1999