Čiastka č. 49/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 01.06.1998
140/1998 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame 01.06.1998