Čiastka č. 29/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 24.03.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1998 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.04.1998