Čiastka č. 97/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 15.10.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.01.1997