Čiastka č. 37/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 11.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov 01.06.1996
101/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 11.04.1996