Čiastka č. 32/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 31.03.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 01.04.1996