Čiastka č. 117/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 23.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
330/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.01.1997
331/1996 Z. z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností 01.12.1996